Mgr. Marcela Šafářová

VÝVOJ DÍTĚTE VE TŘETÍM A ČTVRTÉM TRIMENONU

Autor: Marcela Šafářová

Ontogeneze dítěte ve druhém a třetím trimenonu. Vývojové milníky tohoto období. Globální modely – opora o extendované horní končetiny v 6.měsíci, šikmý sed- 7,5 měsíc, lezení 8-10 měsíc, vertikalizace. Vývoj jemné motoriky v tomto období. Zkřížený model kvadrupedální lokomoce, frontální chůze, stoj, nezávislá chůze v prostoru.

EMBRYOLOGIE

Autor: Marcela Šafářová

Přednáška pro 1.NMgr

Fylogeneze
•Fylogeneze nebo také fylogenetický vývoj je vývoj druhů organismů v historickém sledu ve smyslu evoluční teorie.
•Podle toho, jak se ubírala fylogeneze, se dnes tvoří stromy příbuznosti druhů.
•Věda zkoumající fylogenezi se nazývá fylogenetika.
•Grafickým znázorněním vzájemných vztahů mezi skupinami organismů jsou fylogenetické stromy.

Ontogeneze
•Vývoj jedince
•(též ontogeneze - řec. ον, on = jedinec a γέννηση, jénnissi = původ anebo morfogeneze - řec. μορφογενετική = původ tvaru)
•popisuje původ a vývoj jedince (organizmu) od oplodnění vajíčka po jeho dospělou formu.
•Ontogeneze spolu s fylogenezí náleží do evoluční biologie.

•Teorie, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi, to znamená, že vývoj jedince přesně zrcadlí vývoj druhu, je dnes již překonaná.
•Faktem však stále zůstává, že mezi ontogenezí a fylogenezí existují vzájemné vztahy, které vysvětluje evoluční teorie.
•Ontogeneze je proces, kterým prochází jedinec od splynutí pohlavních buněk až po dospělost. U jednotlivých druhů živých organizmů je tento proces velmi rozdílný.

Fylogeneze, ontogeneze, vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

Kineziologie  

Skoliózy

Autor: Marcela Šafářová, Olga Dyrhonová

1roč Nmgr, předmět Fyzioterapeutické metodiky, LS, výukový materiál

Lymfodrenáž

Autor: Marcela Šafářová

1Nmgr, výukový materiál, předmět Obecné metody fyzioterapie, LS

reflexní otáčení III, IV, Vojtův princip - dospělý věk

Autor: Marcela Šafářová

výukový materiál 1NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie, LS, Vojtův princip - dospělý věk

Reflexní otáčení Vojtův princip - dospělý věk

Autor: Marcela Šafářová, Marcela Šafářová

1NMgr výukový materiál předmět Obecné metody fyzioterapie, LS,   Vojta princip  - dospělý věk

RL, RP

Autor: Marcela Šafářová

výukový materiál 1NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie, LS

Vojtův princip dospělý věk 1. pozice

Autor: Marcela Šafářová

Výukový materiáll 1. roč. NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie LS

Fylogeneze Ontogeneze Vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

anotační obrázek

Vývoj jedince